Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Provozní řád farmy

Provozní řád farmy

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví v prostorách areálu Kozí farmy Havířov (dále jen „provozovatel“) na adrese: Prachatická 210/74, Havířov – Dolní Suchá, vydávám, dle ustanovení odst. 2) § 132a) Zákoníku práce, jako součást prevence rizik, tento Provozní řád areálu Kozí farmy Havířov (dále jen „provozní řád“), který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují, a stanovuji tato pravidla:

 1. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 1. Všechny osoby před vstupem do areálu, povinny se seznámit s tímto provozním řádem, který je publikován na webu: http://www.kozifarma.com/provozni-rad-farmy
 2. Areál je přístupný pouze po předchozím souhlasu oprávněné osoby (majitel farmy, lektor).
 3. Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 4. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu zvířat, stájí a jiných uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.
 5. Psy je povoleno do areálu vodit pouze na vodítku. Majitel psa je povinen odstranit psí exkrementy.
 6. Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 7. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit zvířata.
 8. Bez souhlasu majitele je zakázáno zvířata krmit.
 9. Vjezd do areálu není povolen, dopravní prostředky mohou stát před branou.
 10. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.
 11. Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni dodržovat opatření pořadatele a řídit se pokyny pořadatelské služby.
 12. V celém areálu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Opékání párků lze jen po souhlasu majitele, a to vždy na vyhrazeném místě.

 

 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 1. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny provozovatele areálu.
 2. V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu.
 3. V celém prostoru volnočasového areálu platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm, mimo vyhrazená označení místa pro kuřáky vybavená popelníky.
 4. Všichni účastníci případných sportovních či jiných akcí jsou povinni respektovat pokyny provozovatele, osoby jím pověřené či pořadatele.
 5. Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách, přemisťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat vlastní elektrické přístroje a zařízení.
 6. Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře.
 7. Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 8. Důležitá tel. čísla:        

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155      HASIČI 150 nebo 112       POLICIE 158

 

 1. KONTAKTY

 

Provozovatel: Kozí farma Havířov, Prachatická 210/74, Havířov – Dolní Suchá, 735 64

IČ: 63333392             Provozovatel není plátcem DPH

www.kozifarma.com

 

Majitelé areálu:     Šárka Veselá, tel.: +420 777 820 822

Mgr. Jan Veselý, tel: +420 776 114 378

 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155      HASIČI 150 nebo 112       POLICIE 158

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 1.4.2019                                                     Mgr. Jan Veselý